O Nas

Serdecznie zapraszamy do gabinetu kosmetycznego ATELIER URODY. Oferujemy szeroki zakres profesjonalnych zabiegów kosmetycznych i leczniczych. Polecamy zabiegi nawilżające, przeciwzmarszczkowe, liftingujące, złuszczające, uszczelniające rozszerzone naczynia krwionośne, depilację laserową, , manicure hybrydowy, pedicure.

Każ­dy jest u nas trak­to­wa­ny bar­dzo in­dy­wi­du­al­nie, z na­le­ży­tą tro­ską i sta­ran­no­ścią.
Wy­ko­nu­je­my za­bie­gi do­sto­so­wa­ne do pro­ble­mów i po­trzeb każ­de­go klien­ta. Szcze­gól­ną uwa­gę zwra­ca­my na do­kład­ność wykonywania zabiegów oraz przestrzeganie zasad hi­gie­ny i ste­ryl­ności pod­czas wy­ko­ny­wa­nia każ­de­go za­bie­gu.

W trosce o zadowolenie i satysfakcje naszych Klientów sta­le pod­no­si­my kwa­li­fi­ka­cje oraz po­sze­rza­my ofer­tę za­bie­gów.

Dbając o najwyższą jakość świadczonych przez nas usług przypadki cer problematycznych konsultujemy z lekarzem dermatologiem.
Go­dzi­ny otwar­cia do­sto­so­wu­je­my do in­dy­wi­du­al­nych po­trzeb klien­ta.